Kijk vanuit een ander perspectief en zie de zon weer schijnen !
       

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Voor je ligt de privacyverklaring van Coaching In je Kracht. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga die worden verzameld door Coaching In je Kracht. Ik vind het belangrijk dat ik dit op de goede manier doe. In deze privacyverklaring informeer ik jou welke gegevens ik verzamel, met welk doel ik dit doe en met wie ik de gegevens mogelijk deel.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door Coaching In je Kracht. Bij Coaching In je Kracht wordt je gecoacht op basis van jouw hulpvraag en begeleid tijdens jouw persoonlijke ontwikkeling en groei.
Coaching In je Kracht | Natasja Kranenborg | Molenstraat 18 | 9967 SM | Eenrum | 06 8116 0005 | natasja@coachinginjekracht.nl

Het gebruik van persoonsgegevens
Coaching In je Kracht verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze zelf aan mij verstrekt. Ik krijg je persoonsgegevens via de website, e-mail, telefoon en/of whatsapp.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natasja@coachinginjekracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Coaching In je Kracht verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 - Voor- en achternaam;
 - Adresgegevens;
 - Geboortedatum, geslacht;
 - Telefoonnummer;
 - E-mailadres;
 - Gegevens die verband houden met de dienstverlening, zoals data van afspraken, gespreksverslagen en dergelijke.

Doelen Coaching In je Kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - Het onderhouden van contact met jou;
 - Om jou te informeren over de dienstverlening en een persoonlijk voorstel te kunnen doen;
 - Een goede en efficiënte dienstverlening;
 - Beheer van het klantenbestand;
 - Het afhandelen van jouw betaling;
 - Coaching In je Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze            belastingaangifte.


Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Coaching In je Kracht bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Coaching In je Kracht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coaching In je Kracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Coaching In je Kracht vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Coaching In je Kracht passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Functionele cookies – Google Analytics

Coaching In je Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coaching In je Kracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar natasja@coachinginjekracht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vragen of klachten?
Coaching In je Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via natasja@coachinginjekracht.nl.

Coaching In je Kracht wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hartelijke groet,
Natasja Kranenborg – Coaching In je Kracht


Laatste update 7 oktober 2023

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram